ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ            ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΣ                                                    
ΤΗΛ :228360100

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΒΕ
Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων λαμβάνοντας υπόψη:
α) ότι η συλλογή και η σωστή διαχείριση των χρησιμοποιημένων βρώσιμων ελαίων (ΧΒΕ) έχει τεράστια σημασία για την προστασία του περιβάλλοντος
β) ότι υπάρχουν στην Ελλάδα οι αναγκαίες υποδομές για την αξιοποίηση των χρησιμοποιημένων βρώσιμων ελαίων ως πρώτη ύλη στην παραγωγή βιοκαυσίμου, με απόδοση 80%, δηλαδή για κάθε 1 λίτρο ελαίου που ανακυκλώνεται, παράγονται 0,8 λίτρα βιοκαυσίμου 

γ) ότι η παραγωγή βιοκαυσίμων, μεταξύ άλλων, συντελεί στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων, στη μείωση εκπομπών αιθάλης και διοξειδίου του άνθρακα και στη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία της χώρας, καθώς αποτελεί αξιόπιστη λύση για συμπλήρωμα στο ενεργειακό της ισοζύγιο
δ) ότι η αποκλειστική διάθεση των ΧΒΕ για την παραγωγή βιοκαυσίμων διασφαλίζει την αποφυγή επαναχρησιμοποίησή τους, μετά από παράνομη επεξεργασία, ως βρώσιμα έλαια και την έμμεση εισαγωγή τους στη διατροφική αλυσίδα μέσω ζωοτροφών
ε) ότι η απόρριψη των χρησιμοποιημένων βρώσιμων ελαίων στην αποχέτευση δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στον υδροφόρο ορίζοντα, στα δίκτυα αποχέτευσης, τα αντλιοστάσια και τους βιολογικούς καθαρισμούς ενώ η απόρριψή τους μαζί με τα απορρίμματα δημιουργεί κινδύνους ανάφλεξης
στ) την 95/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου:
προωθεί την εγκατάσταση δικτύου συλλογής χρησιμοποιημένων βρώσιμων ελαίων και προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο κάτοχο άδειας συλλογής και μεταφοράς χρησιμοποιημένων βρώσιμων ελαίων (ΧΒΕ), να καταθέσει σχετική πρόταση συνεργασίας στο Πρωτόκολλο Δήμου, έως και τις 30/04/2011. 

Οι φάκελοι προτάσεων που θα υποβληθούν θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού,  να περιλαμβάνουν:

1.Αδειοδότηση για τη συλλογή και μεταφορά χρησιμοποιημένων βρώσιμων ελαίων
2.Περιγραφή του προτεινόμενου τρόπου (με αναφορά στα σημεία συλλογής) και της συχνότητας συλλογής των ΧΒΕ από τους χώρους μαζικής εστίασης, τα ξενοδοχεία και τους χώρους όπου θα συγκεντρώνονται τα οικιακά ΧΒΕ
3.Πίνακα εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί στη συγκεκριμένη δραστηριότητα, προκειμένου να διαπιστωθεί (ποιοτικά και ποσοτικά) η επάρκειά του.
4.Πιστοποιητικό καταλληλότητας και αδειοδοτήσεις των οχημάτων που θα χρησιμοποιηθούν για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα
5.Κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των κυριοτέρων, αντίστοιχων με την παρούσα συνεργασιών, τις οποίες υλοποίησαν κατά την προηγούμενη διετία, προκειμένου να διαπιστωθεί η τεχνογνωσία του ενδιαφερόμενου.
6.Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ή νόμιμου εκπροσώπου του στην οποία θα αναφέρεται ότι η τελική διάθεση των συλλεγόμενων ΧΒΕ θα γίνεται σε συγκεκριμένη εγκατάσταση παραγωγής βιοκαυσίμων (τα στοιχεία της οποίας θα αναφέρονται), η οποία διαθέτει όλες τις απαιτούμενες από το νόμο αδειοδοτήσεις
Η υπεύθυνη δήλωση θα συνοδεύεται από βεβαίωση που ήδη έχει χορηγηθεί στον ενδιαφερόμενο από εγκατάσταση παραγωγής βιοκαυσίμων, για τη διάθεση ΧΒΕ που έχει συλλέξει από συνεργαζόμενους φορείς ή επιχειρήσεις .
7.Περιγραφή του τρόπου προβολής της δράσης για την ενημέρωση των επιχειρηματιών και κοινού
8.Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ή νόμιμου εκπροσώπου του, στην οποία θα αναφέρεται ότι υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης στους παραγωγούς ΧΒΕ, βεβαίωσης συλλογής – ανακύκλωσης των ελαίων, η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε Δημόσια Υπηρεσία.
Η υπεύθυνη δήλωση θα συνοδεύεται από βεβαιώσεις που ήδη έχει χορηγήσει ο ενδιαφερόμενος σε συνεργαζόμενους φορείς ή επιχειρήσεις
9.Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ή νόμιμου εκπροσώπου του, στην οποία θα αναφέρεται ότι υπάρχει η δυνατότητα ιχνηλασιμότητας των συλλεγόμενων ΧΒΕ
Η υπεύθυνη δήλωση θα συνοδεύεται από βεβαιώσεις ιχνηλασιμότητας που ήδη έχει χορηγήσει ο ενδιαφερόμενος σε συνεργαζόμενους φορείς ή επιχειρήσεις
10.Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της εν λόγω δράσης, ο ενδιαφερόμενος ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του θα καταθέσει υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται ότι αποδέχεται τους ειδικούς όρους που τίθενται από το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για τη συλλογή των ΧΒΕ.

 Οι ειδικοί όροι, είναι οι εξής:

-Θα γίνει διάθεση και τοποθέτηση στα συνεργαζόμενα καταστήματα – ξενοδοχεία, κατάλληλων πλαστικών δοχείων, τα οποία θα αντικαθίστανται από κενά δοχεία με αποκλειστική μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του υπεύθυνου συλλογής ΧΒΕ
-Ο υπεύθυνος συλλογής, συλλέγει τα δοχεία ΧΒΕ κατόπιν συνεννοήσεως με τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων παραγωγής τους και με τρόπο τέτοιο ώστε να διασφαλίζεται η νομιμότητα και η ασφάλεια μεταφοράς και πιθανής προσωρινής αποθήκευσής τους
-Θα γίνει τοποθέτηση δεξαμενών για τη συλλογή οικιακών ΧΒΕ σε σημεία που θα καθοριστούν σε συνεργασία με το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Οι δεξαμενές θα είναι κατά το μέγιστο χωρητικότητας 1000 λίτρων και θα φέρουν ειδική σήμανση
-Η συχνότητα συλλογής των ΧΒΕ από τους χώρους μαζικής εστίασης, τα ξενοδοχεία και τους χώρους συλλογής οικιακών ΧΒΕ θα είναι τέτοια ώστε να καλύπτεται πλήρως η παραγωγή ΧΒΕ, να αποφεύγεται το ενδεχόμενο όχλησης από τους επιχειρηματίες για τη μη συχνή συλλογής και να διασφαλίζεται η τακτική συλλογή και η μη απόρριψη ΧΒΕ λόγω ανεπάρκειας δοχείων
-Η μεταφορά των ΧΒΕ στις εγκεκριμένες εγκαταστάσεις παραγωγής βιοκαυσίμων, θα γίνεται με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του υπεύθυνου συλλογής, με κατάλληλα, αδειοδοτημένα οχήματα
-Χορήγηση σημάτων που θα αποδεικνύουν τη συμμετοχή της επιχείρησης στη συγκεκριμένη δράση, με σκοπό τόσο την προβολή της επιχείρησης, όσο και της δράσης
-Κάλυψη των αναγκών όλων των περιοχών του Δήμου και υποχρέωση εξυπηρέτησης κάθε επιχείρησης (όχι αυτόβουλη και αναιτιολόγητη απόρριψη επιχειρήσεων)
-Χορήγηση 5000 πλαστικών φιαλών που θα διανεμηθούν με μέριμνα του Δήμου σε σχολεία και ιδιώτες, με σκοπό την προώθηση της δράσης
-Σε περίπτωση που δεν ικανοποιούνται οι ανωτέρω ειδικοί όροι στο σύνολό τους, θα διακόπτεται η συνεργασία με το Δήμο

Σχόλια are closed.