ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Νάξος  18-3-2015
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ    Αρ. Πρωτ.-Οικ 4255-
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ &
ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΖΩΗΣ
ΠΡΟΣ:
1. Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας 
    Ζωής,  ως ο σχετικός Πίνακας.
2. Τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής, 
    ως ο σχετικός Πίνακας.
Κοιν:Γραφείο Δημάρχου.
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
(Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010)
 Καλείστε στην με α/α 3η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει  στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 24/03/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:
1.Αίτηση Βλασερού Ιωάννας του Στέφανου για α) ανανέωση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων (μουσικής) αορίστου χρόνου στο κατάστημα της, που λειτουργεί ως «Επιχείρηση Αναψυχής (Παραδοσιακό καφενείο)» στην Τ.Κ. Χαλκείου και β) Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων έως την 03:00΄ώρα, για το έτος 2015.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Τοτόμης Πρωτονοτάριος
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ
(Με σειρά εκλογής)
1.Σέργης Νικόλαος
2.Παντελιάς Ευάγγελος
3.Σιδερής Νικόλαος
4.Τσολάκης Ιωάννης
5.Χουζούρης Νικόλαος
6.Βασαλάκης Αντώνιος
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ
(Με σειρά εκλογής)
1.Λιανός Δημήτριος
2.Πολυκρέτης Εμμανουήλ
3.Ανεβλαβής Αργύριος
4.Κορακίτης Εμμανουήλ
5.Σπυριδάκη Μαρούσα

Σχόλια are closed.