Νάξος, 04-11-2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 9η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. που θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) και με δυνατότητα μέσω τηλεδιάσκεψης με την εφαρμογή της υπηρεσίας e-presence, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στην πρόταση HORIZON 2020 «ASPIRATIONS» με τίτλο: nAture inSPired InfRAstrucTure resIlience sOlutioNs.
2. Αντικατάσταση υποβληθείσας πρότασης στο Χ.Π. «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» του Πράσινου Ταμείου – Έγκριση επικαιροποίησης μελέτης έργου: «Διαμόρφωση υπαίθριου δημοτικού χώρου στάθμευσης οχημάτων στην Κοινότητα Απεράθου».
3. Έγκριση επικαιροποιήσης – συμπλήρωσης μελέτης έργου: «Αναμόρφωση κεντρικού αστικού οδικού περιβάλλοντος της πόλης της Νάξου».
4. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Συγκοινωνιακό έργο έτους 2023».
5. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια χημικών ύδρευσης, αποχέτευσης, αφαλάτωσης.
6. Λήψη απόφασης επί αιτημάτων πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης στον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, καταρτιζόμενων σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.).
7. Επικαιροποίηση της υπ’ αρ. 533/2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής ως προς τη συμπλήρωση δικαστικών επιμελητών, έτους 2022».
8. Λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσού τροφείου μηνός Σεπτεμβρίου 2022.
9. Έγκριση αποδοχής κατανομών – επιχορηγήσεων.
10. Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων.
11. Έγκριση της υπ’ αρ. 64/2022 Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, η οποία αφορά αναμόρφωση (8η) του προϋπολογισμού της, οικονομικού έτους 2022.
12. Έγκριση μετακίνησης αιρετών στην Αθήνα για συμμετοχή στην ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου.
13. Έγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχου.
14. Ορισμός συμβολαιογράφου για σύνταξη πράξης αποδοχής δωρεάς.
15. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου Αναμόρφωσης Χρηματοδοτούμενων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2022.
16. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2022.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Αντ. Λιανός
Δήμαρχος

Σχόλια are closed.