Πρόσκληση οικονομικής επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης 26 θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 27η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών-τεχνικής προσφοράς & οικονομικής προσφοράς του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια λιπαντικών για την λειτουργία και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για τα έτη 2023 – 2024».
2. Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας ανάθεσης εκτέλεσης της υπηρεσίας: «Καθαρισμός ακτών νήσου Νάξου» του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
3. Έγκριση μελέτης και κατάρτισης όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Μονάδων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ), Λοιπού Περιφερειακού Εξοπλισμού και Λογισμικών».
4. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Καθαρισμός ακτών νήσου Νάξου» του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
5. Έγκριση μελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή νέων τάφων & λοιπών εργασιών στα υφιστάμενα νεκροταφεία των Δ.Ε. Νάξου & Δρυμαλίας» και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
6. Έγκριση μελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων» και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
7. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος.
8. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών αποκατάστασης οδών.
9. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Λειτουργία, διαχείριση και προβολή των μουσείων της κοινότητας Απεράθου και του θεατρικού μουσείου ’’Ιάκωβος Καμπανέλλης’’ του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2023».
10. Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Βελτίωση Αγροτικής Οδού από δρόμο Χώρας Νάξου – Αγίου Προκοπίου έως όριο οικισμού Αγίας Άννας» και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
11. Έγκριση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του προγράμματος: Νότιο Αιγαίο, Ταμείου ΕΤΠΑ, Δράσης: «Δ.1.3 Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών στους τομείς του πολιτισμού και τουρισμού».
12. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη τοποθέτησης νέας παροχής Φ.Ο.Π. επιτοίχιων και επιστύλιων Φ.Σ. και 1 Στ. Χ.Τ. σε περιοχές των Κοινοτήτων της Απειράνθου, Φιλωτίου, Κυνιδάρου, Μέσης και Κεραμωτής Νάξου.
13. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη ηλεκτροδότησης τοποθέτησης νέου Υ/Σ ΦΟΠ στην περιοχή “Μυρίση – Κανά” της Κοινότητας Κορωνίδας Νάξου.
14. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη επαύξησης ισχύος ηλεκτρικής παροχής Νο 50608239 στο γήπεδο Δημοτικού Σχολείου Εγγαρών Νάξου.

15. Λήψη απόφασης περί διαγραφής οφειλών πολεοδομικού προστίμου λόγω θανάτου και επαναβεβαίωση στους κληρονόμους.
16. Λήψη απόφασης περί διαγραφής οφειλών παραβάσεων Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαίωση στον ορθό οφειλέτη.
17. Λήψη απόφασης περί διαγραφής οφειλών παραβάσεων Κ.Ο.Κ. λόγω είσπραξης από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
18. Έγκριση παράτασης χρονικής διάρκειας ισχύος της σύμβασης για την υπηρεσία «Καθαρισμός παρόδιας βλάστησης – ευπρεπισμός και προστασία κοινόχρηστων χώρων εντός οικισμών Δ.Ε. Δρυμαλίας».
19. Έγκριση αποδοχής κατανομών – επιχορηγήσεων.
20. Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων.
21. Έγκριση της υπ’ αρ. 80/2022 Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, η οποία αφορά αναμόρφωση (12η) του προϋπολογισμού της, οικονομικού έτους 2022.
22. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων, έκθεσης διαχειρίσεως και έκθεσης ορκωτών ελεγκτών λογιστών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, οικονομικού έτους 2018.
23. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων, έκθεσης διαχειρίσεως και έκθεσης ορκωτών ελεγκτών λογιστών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, οικονομικού έτους 2019.
24. Έγκριση απολογισμού Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, έτους 2021.
25. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου Αναμόρφωσης Χρηματοδοτούμενων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2022.
26. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2022.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Αντ. Λιανός
Δήμαρχος

 

Σχόλια are closed.