Πρόσκληση οικονομικής επιτροπής Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σε τακτική συνεδρίαση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Νάξος, 25-11-2022

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

πρόσκληση οικονομικής επιτροπής Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 29η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Κατάρτιση όρων διακήρυξης πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Δημοτικού Σφαγείου στη θέση ’’Ξηρόκαμπος’’ της Δ.Ε. Νάξου του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2. Κατάρτιση όρων διακήρυξης μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου και υπαίθριου προαύλιου χώρου για αποθήκες και στέγαση εξωτερικών συνεργείων υπηρεσιών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
3. Έγκριση παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των Παραδοτέων: Π1.4: Δοκιμές, Π3.4: φωτογράφιση, Π3.5:Πανοράματα, Π3.6: Βίντεο Π3.7: Μεταφράσεις Π3.8 Αξιολόγηση εφαρμογών για την πράξη: NAXiOS ψηφιακή εφαρμογή ξενάγησης σε πολιτιστικούς πόρους και πλατφόρμα διαχείρισης πολιτιστικού περιεχομένου Νάξου. Κωδικός MIS: 5010362.Λήψη απόφασης επί αιτήματος διαγραφής προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.
4. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης 1.000,00 ευρώ σε βάρος του γενικού Κ.Α. 00-6733.001 «Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες» και έγκριση κατάστασης οικονομικά αδύνατων πολιτών.
5. Λήψη απόφασης επί αιτήματος διαγραφής προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής
6. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη σύνδεσης στο δίκτυο Χ.Τ. της ηλεκτρ. παροχής με αρ. 50632563 για υπάρχοντα επιστύλια και επιτοίχια Φ.Σ. του ΦΟΠ της περιοχής «Κάστρο» Χώρας Νάξου.
7. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη σύνδεσης στο δίκτυο Χ.Τ. της ηλεκτρ. παροχής με αρ. 50632565 για υπάρχοντα επιστύλια και επιτοίχια Φ.Σ. του ΦΟΠ της περιοχής «Κάστρο» Χώρας Νάξου.
8. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη τοποθέτησης νέας παροχής ΦΟΠ και 2 νέων Στ.Χ.Τ. με 2 επιστύλια Φ.Σ. στην διασταύρωση του δρόμου ’’Αγιασσού’’ Νάξου.
9. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη σύνδεσης στο δίκτυο Χ.Τ. της ηλεκτρ. παροχής με αρ. 50632566 για υπάρχοντα επιστύλια και επιτοίχια Φ.Σ. του ΦΟΠ της περιοχής «Κάστρο» Χώρας Νάξου.
10. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη σύνδεσης στο δίκτυο Χ.Τ. της ηλεκτρ. παροχής με αρ. 50632564 για υπάρχοντα επιστύλια και επιτοίχια Φ.Σ. του ΦΟΠ της περιοχής «Κάστρο» Χώρας Νάξου.
11. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη επαύξησης ισχύος ηλεκτρικής παροχής Νο 50624527 γηπέδου Φιλωτίου Νάξου.
12. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη σύνδεσης ηλεκτρικής παροχής Νο 50632469 γηπέδου Χαλκείου Νάξου.
13. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη τοποθέτησης νέας παροχής ΦΟΠ και 4 νέων Στ.Χ.Τ. με 4 επιστύλια Φ.Σ. στην περιοχή Αυριακές Κάμπου Αγιασσού Νάξου.
14. Έγκριση αποδοχής κατανομών – επιχορηγήσεων.
15. Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων.
16. Έγκριση παράστασης ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αιγαίου.
17. Έγκριση αποδοχής δωρεάς.
18. Συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών στο πλαίσιο υποβολής πρότασης του Δήμου στην Πρόσκληση με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» που χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία.
19. Έγκριση της υπ’ αρ. 71/2022 Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, η οποία αφορά αναμόρφωση (10η) του προϋπολογισμού της, οικονομικού έτους 2022.
20. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου Αναμόρφωσης Χρηματοδοτούμενων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2022.
21. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2022.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Αντ. Λιανός
Δήμαρχος

Σχόλια are closed.