Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σε τακτική συνεδρίαση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 8η Αυγούστου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ».
2. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου, ενός (1) σαρώθρου πεζού χειριστή και ενός (1) ηλεκτροκίνητου χειραμαξιδίου καθαρισμού.
3. Έγκριση και παραλαβή μελέτης: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ».
4. Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας ανάθεσης της υπηρεσίας: «Μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών Μικρών Κυκλάδων σε νόμιμο αποδέκτη στη Νάξο».
5. Έγκριση αποδοχής κατανομών – επιχορηγήσεων.
6. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης.
7. Έγκριση άσκησης πρόσθετης παρέμβασης στο Ειρηνοδικείο Νάξου.
8. Έγκριση εξώδικου συμβιβασμού για καταβολή αποζημίωσης από ατύχημα.
9. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
10. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου Αναμόρφωσης Χρηματοδοτούμενων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2023.
11. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2023.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Δημήτριος Αντ. Λιανός
Δήμαρχος

Σχόλια are closed.