Πρόσκληση οικονομικής επιτροπής Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σε τακτική συνεδρίαση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Νάξος 8/09/2023

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 12η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση σύμβασης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την ολοκληρωμένη διαχείριση δικτύων ύδρευσης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου, ενός (1) σαρώθρου πεζού χειριστή και ενός (1) ηλεκτροκίνητου χειραμαξιδίου καθαρισμού.
3. Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ελαστικών, για τις ανάγκες των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
4. Έγκριση πρακτικού επαναληπτικής πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Δημοτικού Σφαγείου στη θέση ’’Ξηρόκαμπος’’ της ΔΕ Νάξου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
5. Έγκριση της υπ’ αρ. 280/2023 Απόφασης Δημάρχου για την κατεπείγουσα προμήθεια αντλητικού συγκροτήματος γεώτρησης στην θέση Αυλωνίτσα Κοινότητας Σαγκρίου.
6. Έγκριση αποδοχής κατανομών – επιχορηγήσεων.
7. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης.
8. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη τοποθέτησης 2 Στ. ΦΟΠ στην περιοχή «Αρακοπούλα» της Κοινότητας Αγ. Αρσενίου Νάξου.
9. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη τοποθέτησης 4 Στ. ΦΟΠ στην περιοχή «Αγ. Γεώργιος Κανάκι» της Κοινότητας Απειράνθου Νάξου.
10. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη: «Τέλος εκχώρησης δικαιώματος χρήσης συχνότητας».
11. Λήψη απόφασης περί άσκησης πρόσθετης παρέμβασης στο Ειρηνοδικείο Νάξου.
12. Έγκριση δικαστικής εκπροσώπησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στο Ειρηνοδικείο Νάξου.
13. Έγκριση παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.
14. Λήψη απόφασης περί αποδοχής δωρεάς προμήθειας και εγκατάστασης βιντεοληπτικού εξοπλισμού στην Κ. Κουφονησίων.
15. Τροποποίηση όρων συμβολαίου δωρεάς κινητών πραγμάτων και ανάθεση σύνταξης τροποποίησης σε συμβολαιογράφο.
16. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου αναμόρφωσης χρηματοδοτούμενων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2023.
17. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2023.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Δημήτριος Αντ. Λιανός
Δήμαρχος

Σχόλια are closed.