Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σε τακτική συνεδρίαση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Νάξος, 02-10-2020
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 Προς:
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 

Καλείσθε όπως συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, που θα πραγματοποιηθεί ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ (ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 18318/13.03.2020 με ΑΔΑ 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ, 40/20930/31.03.2020 ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ, 33282/29.05.2020 με ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7 και 60249/22.09.2020 με ΑΔΑ Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) την 8η Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Νάξου (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων.
  2. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη ηλεκτροδότησης του αθλητικού κέντρου «Κλειστό Γυμναστήριο» Χώρας Νάξου.
  3. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες των Σχολικών Επιτροπών.

 

   Ο Πρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής

    Δημήτριος Αντ. Λιανός

   Δήμαρχος

 

Σχόλια are closed.