Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σε τακτική συνεδρίαση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                        Νάξος, 09-10-2020

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                         

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Καλείσθε όπως συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, που θα πραγματοποιηθεί ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ (ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 18318/13.03.2020 με ΑΔΑ 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ, 40/20930/31.03.2020 ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ, 33282/29.05.2020 με ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7 και 60249/22.09.2020 με ΑΔΑ Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) την 13η Οκτωβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Νάξου (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας για το υποέργο 1 «Προσθήκη δύο αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Γλινάδου ν. Νάξου».
 2. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δημοτικών οδών».
 3. Έγκριση μελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση παλαιού δικτύου ύδρευσης (αμιαντοσωλήνα) από δεξαμενή Αγίου Χρυσοστόμου έως Φαρμακείο Δέλλα Ρόκα και αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα του οδοστρώματος» και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
 4. Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας ανάθεσης της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευές σε χώρους πρασίνου Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».
 5. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση πρασίνου αθλητικών εγκαταστάσεων».
 6. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Νάξου».
 7. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.
 8. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 33/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τη διαγραφή προστίμου.
 9. Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων.
 10. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη τοποθέτησης νέου Υ/Σ νέας παροχής ΦΟΠ και 2 Φ.Σ. στην περιοχή Καυκάρα Λάκουδες της Κοινότητας Φιλωτίου Νάξου.
 11. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη τοποθέτησης 6 νέων Στ.Χ.Τ. ΦΟΠ και 3 Φ.Σ. στην περιοχή Λάκουδες Πίπιδα της Κοινότητας Φιλωτίου Νάξου.
 12. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη τοποθέτησης νέου Υ/Σ και νέας παροχής ΦΟΠ στην περιοχή Ροός Πυργάκι προς Αγιασσό Δαμαριώνα Νάξου.
 13. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη τοποθέτησης νέου Υ/Σ λόγω δικτύου ΦΟΠ στην περιοχή Πλατυβόλα Καλαντού της Κοινότητας Φιλωτίου Νάξου.
 14. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη τοποθέτησης νέου Υ/Σ στην περιοχή Ξηρόκαμπου Λογκόπιασμα της Κοινότητας Φιλωτίου Νάξου
 15. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη τοποθέτησης 2 Φ.Σ. επί νέων Στ. Χ.Τ. στην περιοχή Λυώνα Νάξου.
 16. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη τοποθέτησης 2 νέων Στ. Χ.Τ. και 2 Φ.Σ. στην περιοχή Αγγίδια Νάξου.
 17. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη τοποθέτησης νέας παροχής ΦΟΠ και 3 Φ.Σ. στην περιοχή Σκορδιάς Κωστέρας Νάξου.
 18. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη τοποθέτησης ενός επιτοίχιου Φ.Σ. στην περιοχή Ακαδήμων της Κοινότητας Χαλκείου Νάξου.
 19. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη τοποθέτησης ενός επιτοίχιου Φ.Σ. στην περιοχή Ι.Ν. Παντανάσσης Χώρας Νάξου.
 20. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη τοποθέτησης ενός επιστύλιου Φ.Σ. στην περιοχή Αγγιδίων Νάξου.
 21. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη τοποθέτησης ενός επιστύλιου Φ.Σ. στην περιοχή Λιγαρίδια Νάξου.
 22. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη τοποθέτησης 2 Φ.Σ. επί νέων Στ. Χ.Τ. στην περιοχή Σαχάρα του οικ. ’’Καστράκι’’ της Κοινότητας Σαγκρίου Νάξου.
 23. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη επέκτασης δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην περιοχή Μπαμπακιά Γυαλούς της Κοινότητας Φιλωτίου Νάξου.
 24. Αποδοχή δωρεάς αντισηπτικών.
 25. Έγκριση αποδοχής κατανομών – επιχορηγήσεων.
 26. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2020.

 

   Ο Πρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής

    Δημήτριος Αντ. Λιανός

   Δήμαρχος

 

Σχόλια are closed.