Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σε Τακτική Συνεδρίαση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Νάξος, 23-10-2020
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 

Καλείσθε όπως συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, που θα πραγματοποιηθεί ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ (ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 18318/13.03.2020 με ΑΔΑ 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ, 40/20930/31.03.2020 ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ, 33282/29.05.2020 με ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7 και 60249/22.09.2020 με ΑΔΑ Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) την 27η Οκτωβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Νάξου (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Δράσεις αδεσπότων ζώων».
 2. Έγκριση πρακτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Ανέγερση Βρεφονηπιακού Σταθμού Φιλωτίου Νάξου».
 3. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την πλήρη επισκευή και συντήρηση των μονάδων αφαλάτωσης στη νήσο Σχοινούσα.
 4. Έγκριση οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Υποστήριξη δήμου για έκδοση Κανονισμού Λειτουργίας ΧΥΤΑ».
 5. Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων.
 6. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη μετατροπής εναέριου δικτύου Χ.Τ. σε υπόγειο στην περιοχή Λαϊκή Αγορά Χώρας Νάξου.
 7. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη μετατόπισης Στ. Χ.Τ. λόγω διάνοιξης δρόμου στον οικισμό Αγ. Θαλελαίου της Κοινότητας Μελάνων Νάξου.
 8. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη τοποθέτησης Στ. ΦΟΠ και επιτοίχιων Φ.Σ στις περιοχές Βουρβουριά – Δαμαλάς της Κοινότητας Δαμαριώνα Νάξου.
 9. Έγκριση αποδοχής κατανομών –επιχορηγήσεων.
 10. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση τμήματος δικτύου ύδρευσης από ιδιοκτησία Κάρλοβιτς στην περιοχή Ορκού Τ.Κ. Σαγκρίου έως το Plaza Beach Hotel στη περιοχή Πλάκα της Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου».
 11. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο καθορισμού τέλους χρήσης ΧΥΤΑ για τα έτη 2020-2021.
 12. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2020.

 

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Αντ. Λιανός
Δήμαρχος

Σχόλια are closed.