Πρόσκληση οικονομικής επιτροπής Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σε τακτική συνεδρίαση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Νάξος, 20-11-2020
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

                                                                                                                                                                                                          Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 

Καλείσθε όπως συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, που θα πραγματοποιηθεί μέσω ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, με την εφαρμογή της υπηρεσίας e-presence, την 24η Νοεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020), το υπ’ αρ. πρωτ. 18318/13.03.2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, το υπ’ αρ. πρωτ. 1822/16.03.2020 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τις εγκ. 18318/13.03.2020, 40/20930/31.03.2020, 33282/29.05.2020, 60249/22.09.2020 του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Έγκριση πρακτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Αγ. Αρσενίου».
 2. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών τροφίμων Κοινωνικού Παντοπωλείου έτους 2020 και ειδών τροφίμων για τους 1ο και 2ο Παιδικούς Σταθμούς ετών 2021-2022 Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
 3. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες των Σχολικών Επιτροπών.
 4. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Δρυμαλίας & Δ.Ε. Νάξου».
 5. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας – περιβολής και εμφάνισης δικαιούχων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
 6. Έγκριση μελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Επαύξηση δυναμικότητας κατά 80 m3 /ημέρα της υφιστάμενης μονάδας αφαλάτωσης (150 m3 /ημέρα) στη Δονούσα» και ορισμός επιτροπής διαγωνισμού.
 7. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Συγκοινωνιακό έργο έτους 2021».
 8. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών σήμανσης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
 9. Κατάρτιση όρων διακήρυξης μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου και υπαίθριου προαύλιου χώρου για αποθήκες και στέγαση εξωτερικών συνεργείων υπηρεσιών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
 10. Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων.
 11. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη προμελέτης επέκτασης δικτύου Μ.Τ. και Χ.Τ – τοποθέτηση νέου Υ/Σ ΦΟΠ στην περιοχή «Άγιος Ιωάννης Θεολόγος» στην Κοινότητα Φιλωτίου Νάξου.
 12. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής για την προμήθεια «Σύστημα τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού για την εξασφάλιση της επάρκειας και ποιότητας του ποσίμου ύδατος και της μείωσης των διαρροών του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
 13. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη τοποθέτησης 2 Φ.Σ. επί νέων Στ. Χ.Τ. στην περιοχή Λυώνα Νάξου (αρ. απόφ.305/2020 Ο.Ε.).
 14. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη τοποθέτησης 2 νέων Στ. Χ.Τ. και 2 Φ.Σ. στην περιοχή ’’Αγγίδια’’ Νάξου (αρ. απόφ.306/2020 Ο.Ε.).
 15. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη τοποθέτησης νέας παροχής ΦΟΠ και 3 Φ.Σ. στην περιοχή ’’Σκορδιάς Κωστέρας’’ Νάξου (αρ. απόφ. 307/2020 Ο.Ε.).
 16. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη τοποθέτησης ενός επιτοίχιου Φ.Σ. στην περιοχή Ακαδήμων της Κοινότητας Χαλκείου Νάξου (αρ. απόφ. 308/2020 Ο.Ε.).
 17. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη τοποθέτησης ενός επιστύλιου Φ.Σ. στην περιοχή Αγγιδίων Νάξου (αρ. απόφ. 309/2020 Ο.Ε.).
 18. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη τοποθέτησης ενός επιστύλιου Φ.Σ. στην περιοχή Λιγαρίδια Νάξου (αρ. απόφ. 310/2020 Ο.Ε.).
 19. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη τοποθέτησης 2 Φ.Σ. επί νέων Στ. Χ.Τ. στην περιοχή Σαχάρα του οικ. Καστρακίου της Κοινότητας Σαγκρίου Νάξου (αρ. απόφ. 311/2020 Ο.Ε.).
 20. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη τοποθέτησης νέας παροχής ΦΟΠ και δύο επιστύλιων Φ.Σ. επί υφισταμένων Στ.Χ.Τ. στο δρόμο από Λουκάκι προς Αγγίδια Νάξου.
 21. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη τοποθέτησης ενός επιστύλιου Φ.Σ. επί του δρόμου Καλαμουριών της Κοινότητας Βίβλου Νάξου.
 22. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη τοποθέτησης ενός Στ.Χ.Τ. ΦΟΠ στην περιοχή Λιεράδο Κάτω Ποταμιάς Νάξου.
 23. Έγκρισης διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη προκήρυξη για την κατεπείγουσα προμήθεια ειδών (υγειονομικό υλικό και rapid tests), σύμφωνα με τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19.
 24. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος για αποκατάσταση βλαβών.
 25. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών αποκατάστασης οδών.
 26. Έγκριση ένταξης σε χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα και αποδοχή χρηματοδότησης.
 27. Έγκριση πληρωμής από ιδίους πόρους χρηματοδοτούμενου έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ’’ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ’’ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΟΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ».
 28. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2020.

 

 

   Ο Πρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής

    Δημήτριος Αντ. Λιανός

   Δήμαρχος

Σχόλια are closed.