Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σε τακτική συνεδρίαση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                  Νάξος, 27-11-2020
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

                                                                                                                                                 Προς

                                                                                                                                                    Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, που θα πραγματοποιηθεί μέσω ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, με την εφαρμογή της υπηρεσίας e-presence, την 1η Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020), το υπ’ αρ. πρωτ. 18318/13.03.2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, το υπ’ αρ. πρωτ. 1822/16.03.2020 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τις εγκ. 18318/13.03.2020, 40/20930/31.03.2020, 33282/29.05.2020, 60249/22.09.2020 του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Λήψη απόφασης για τον προσδιορισμό πρόσθετων προσόντων εγκεκριμένων θέσεων μόνιμου προσωπικού στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2021.

 2. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη ηλεκτροδότησης του αθλητικού κέντρου «Κλειστό Γυμναστήριο» Χώρας Νάξου (αρ. απόφ. 290/2020 Ο.Ε.).

 3. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη τοποθέτησης νέου Υ/Σ νέας παροχής ΦΟΠ και 2 Φ.Σ. στην περιοχή Καυκάρα Λάκουδες της Κοινότητας Φιλώτι Νάξου (αρ. απόφ. 300/2020 Ο.Ε.).

 4. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη τοποθέτησης 6 νέων Στ.ΧΤ. ΦΟΠ και 3 Φ.Σ. στην περιοχή Λάκουδες Πίπιδα της Κοινότητας Φιλωτίου Νάξου (αρ. απόφ. 301/2020 Ο.Ε.).

 5. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη τοποθέτησης νέου Υ/Σ και νέας παροχής ΦΟΠ στην περιοχή Ροός-Πυργάκι προς Αγιασσό Δαμαριώνα Νάξου (αρ. απόφ. 302/2020 Ο.Ε.).

 6. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη τοποθέτησης νέου Υ/Σ στην περιοχή Ξηρόκαμπου Λογκόπιασμα της Κοινότητας Φιλωτίου Νάξου (αρ. απόφ. 304/2020 Ο.Ε.).

 7. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη τοποθέτησης νέου Υ/Σ στην περιοχή Μπαμπακιά Γυαλούς της Κοινότητας Φιλωτίου Νάξου (αρ. απόφ. 312/2020 Ο.Ε.).

 8. Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων.

 9. Έγκριση πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Δράσεις αδεσπότων ζώων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για το έτος 2021».

 10. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικών χαρών.

 11. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2021.

 12. Έγκριση μελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης και ορισμός επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Πλακοστρώσεις εντός οικισμού Κοινότητας Σχοινούσας».

 13. Κατάρτιση όρων διακήρυξης πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκποίηση εγκαταλειμμένων οχημάτων και μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής οχημάτων τέλους κύκλου ζωής.

 14. Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας ανάθεσης της υπηρεσίας «Συντήρηση δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης στις Κοινότητες Δονούσας, Ηρακλειάς και Σχοινούσας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

 15. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2020.

 

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Αντ. Λιανός
Δήμαρχος

Σχόλια are closed.