Πρόσκληση οικονομικής επιτροπής Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σε τακτική συνεδρίαση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                                                           Νάξος, 23-09-2022
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 27η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Εκσυγχρονισμός – Αναβάθμιση Ταχυδιυλιστηρίου Εγγαρών».
2. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη ηλεκτροδότησης σταθμού ποιοτικού ελέγχου πόσιμου νερού στην «Μέσα Γειτονιά» της Κοινότητας Εγγαρών Νάξου.
3. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη ηλεκτροδότησης κοινοτικού αντλιοστασίου Α’ (πηγάδι θάλασσας) στην «Μερσίνη» της Κοινότητας Σχοινούσας.
4. Ορισμός δικηγόρου για άσκηση Προσφυγής Ανάκλησης στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
5. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Δ.Ε. Νάξου και Δρυμαλίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
6. Λήψη απόφασης επί αιτήματος διαγραφής προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.
7. Λήψη απόφασης περί διαγραφής οφειλών ύδρευσης.
8. Έγκριση πληρωμής για εξωσυμβατική χρήση μισθίου.
9. Έγκριση αποδοχής κατανομών – επιχορηγήσεων.
10. Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων.
11. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου Αναμόρφωσης Χρηματοδοτούμενων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2022.
12. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2022.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Αντ. Λιανός
Δήμαρχος

Σχόλια are closed.