ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                      Νάξος, 19/12/2019
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                             Αρ. πρωτ.: 23600
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 23 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

⦁ Έγκριση μελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή Συνδέσεων Εσωτερικού Δικτύου Αποχέτευσης και επέκταση τμημάτων Παραλιακών Οικισμών» και ορισμός επιτροπής διαγωνισμού.
⦁ Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «μίσθωση χημικών τουαλετών».
⦁ Έγκριση μελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Αποπεράτωση έργου αποκατάστασης ΧΑΔΑ στις Μπαμπακιές Α Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων» και ορισμός επιτροπής διαγωνισμού.
⦁ Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των Δ.Ε. Νάξου και Δρυμαλίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και των Νομικών του Προσώπων-έτη 2020-2021 (18 μήνες).
⦁ Έγκριση πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Καθαριότητα Κοιμητηρίων Νάξου»
⦁ Έγκριση πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων και ανταλλακτικών τροχών για τους κάδους» του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
⦁ Έγκριση πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Συγκοινωνιακό έργο έτους 2020».
⦁ Οριστική παραλαβή αντικειμένου σύμβασης: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΑΗ ΛΙΑ ΣΤΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΝΕΡΟΥ ΑΗ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΡΑΧΗΣ Τ.Κ. ΔΑΜΑΡΙΩΝΑ».
⦁ Έγκριση πρακτικού άγονης πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (ξενώνα) στην Κ. Κορωνίδας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
⦁ Έγκριση μελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος» και ορισμός επιτροπής διαγωνισμού.
⦁ Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη μετατόπισης στύλου ΧΤ στο πλαίσιο του έργου: Βελτίωση Αγροτικής οδού στην Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου.

Ο Δήμαρχος
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Αντ. Λιανός

Σχόλια are closed.