ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Νάξος, 09-09-2011

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                              Αρ. Πρωτ.:11266

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (21η/2011)

Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 09η Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τις «Μεταφορές μαθητών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για το σχολικό έτος 2011-2012».

Η συζήτηση του θέματος κρίνεται κατεπείγουσα λόγω έναρξης του σχολικού έτους και της ανάγκης άμεσης υλοποίησης της εν θέματι υπηρεσίας.

2. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση επισκευή σχολικού κτιρίου Δ.Κ. Απειράνθου».

Η συζήτηση του θέματος κρίνεται κατεπείγουσα προκειμένου να αποκατασταθεί άμεσα η ασφαλής χρήση και λειτουργία του κτιρίου.

3. Έγκριση πρακτικών διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών  «Καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων, ακτών και παραλιών και συγκέντρωση απορριμμάτων Δημοτικών Ενοτήτων Νάξου και Δρυμαλίας» για το έτος 2011.

Η συζήτηση του θέματος κρίνεται κατεπείγουσα λόγω άμεσης ανάγκης ολοκλήρωσης των ενεργειών που απαιτούνται για την ανάδειξη αναδόχου των υπηρεσιών αυτών.

4. Εισήγηση Νομικής Υπηρεσίας επί αιτήσεως Μιχαήλ Γρατσία του Αριστείδη.

Η συζήτηση του θέματος κρίνεται κατεπείγουσα διότι αφορά υπόθεση που θα συζητηθεί στο Ε΄Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας στις 21-09-2011.

5. Έγκριση παράστασης της Νομικού Συμβούλου του Δήμου στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά (μεταβ. Σύρου) και Διοικητικό Πρωτοδικείου Σύρου για υποθέσεις του Δήμου.

Η συζήτηση του θέματος κρίνεται κατεπείγουσα διότι οι υποθέσεις συζητούνται στις 20 και 26-09-2011.

6. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων 2011.

Η συζήτηση του θέματος κρίνεται κατεπείγουσα λόγω έλλειψης σε βασικά είδη καθαριότητας. 


 Ο Δήμαρχος
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.