Νάξος, 28-07-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 1η Αυγούστου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ελαστικών, για τις ανάγκες των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
2. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη τοποθέτησης τριών (3) Στ. Χ.Τ. ΦΟΠ στην περιοχή ’’Αγ. Θαλελαίου” της Κοινότητας Μελάνων Νάξου.
3. Έγκριση πληρωμής για εξωσυμβατική χρήση μισθίου για το ακίνητο ιδιοκτησίας Στρατούρη Κωνσταντίνας στη θέση ’’Έλλη’’ Χώρας Νάξου.
4. Έγκριση αποδοχής κατανομών – επιχορηγήσεων.
5. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης.
6. Έγκριση αποδοχής της δωρεάν παραχώρησης, κατά πλήρη κυριότητα, οχημάτων του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι», μετά την υπ’ αριθ. 48/26-6-2023 απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
7. Έγκριση μη άσκησης αναίρεσης κατά τελεσίδικης απόφασης Διοικητικού Εφετείου Πειραιά και εξόφληση αυτής μετά από μερικό περιορισμό της αξίωσης από τον ενάγοντα.
8. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου Αναμόρφωσης Χρηματοδοτούμενων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2023.
9. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2023.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Δημήτριος Αντ. Λιανός
Δήμαρχος

Σχόλια are closed.