ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Νάξος, 27-09-2013
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ      Αρ. Πρωτ.:13181
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (43η/2013)
Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 1η Οκτωβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αποπεράτωση εργασιών πλατείας Αγίων Αποστόλων Τ.Κ. Μελάνων» και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
2.Έγκριση πρακτικού α΄φάσης του διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών για το Κοινωνικό Παντοπωλείο».
3.Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2013. 
4.Διάθεση πιστώσεων για την εξόφληση οφειλών Π.Ο.Ε.
               
Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
 Αγγελής Ευστάθιος

Σχόλια are closed.