ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (3η/2013)

Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 01η Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έλεγχος των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του μειοδότη του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμου από την εκκλησία Αγ. Νικοδήμου μέχρι την εκκλησία Χριστού της Τ.Κ. Γλινάδου».

2. Έλεγχος των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του μειοδότη του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Πλακοστρώσεις κεντρικών δρόμων εντός του οικισμού Κορώνου Τ.Κ. Κορώνου».

3. Έλεγχος των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του μειοδότη του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Πλακοστρώσεις τσιμεντοστρώσεις εντός των οικισμών Δ.Κ. Απεράθου».

4. Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Εφαρμογή κυκλοφοριακής μελέτης και σήμανσης Χώρας Νάξου».

5. Έγκριση πρακτικών διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας «Προμήθεια οχημάτων υπηρεσιών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».

6. Λήψη απόφασης επί της εισήγησης της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια μελανιών για εκτυπωτές και φωτοτυπικά μηχανήματα σχετικά με την υπ' αριθμ. πρωτ. 42/03-01-2013 προδικαστική προσφυγή της RETHINK A.E.B.E. 

7. Έγκριση της υπ' αριθμ. 35/2013 Απόφασης Δημάρχου.              

 Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.