ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Νάξος, 29/05/2015
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ      Αρ. Πρωτ.: 9859
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 
Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 2η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 
1.Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων.
2.Έγκριση δαπανών διενέργειας προμηθειών και διάθεση σχετικών πιστώσεων.
3.Έγκριση διάθεσης πίστωσης και όρων μελέτης & διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης & λοιπών υλικών γραφείου έτους 2015 του Δήμου Νάξου & Μ.Κ..
Ο Δήμαρχος 
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης 

Σχόλια are closed.