ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 27/10/2017
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. πρωτ.: 23510
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 02 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών για την ανάδειξη οριστικών αναδόχων του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια χημικών ύδρευσης-αποχέτευσης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
2.Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης-αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ποικίλου εξοπλισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Λογισμικών.
3.Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση πίστωσης, έγκριση μελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου ’’Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών Δ.Ε. Νάξου’’ και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
4.Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση πίστωσης, έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών αποκατάστασης οδών.
5.Έγκριση ή μη αποδέσμευσης πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2017.
6.Έγκριση ή μη δαπανών και διάθεση πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2017.
7.Εισήγηση προς Δ.Σ. τροποποίησης τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2017 Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Ο Δήμαρχος
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.