ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 30-08-2013
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.:11797
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (38η/2013)
Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 3η Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.Έγκριση πρακτικού διενέργειας δημοπρασίας για μίσθωση χώρων στάθμευσης οχημάτων και χώρου αθλοπαιδιών στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
2.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση χρωματισμών κτιρίων της Δ.Κ. Κουφονησίων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».
3.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αντικατάσταση βανών δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου» και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
4.Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό ανταποδοτικών τελών.
5.Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, έτους 2014(εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο). 
6.Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 (εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο).
7.Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2013. 
8.Διάθεση πιστώσεων για την εξόφληση οφειλών Π.Ο.Ε.
               
 Ο Δήμαρχος 
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
 Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.