ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (23η/2011)

Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 4η Οκτωβρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση παράστασης της Νομικού Συμβούλου του Δήμου στο Εφετείο Αιγαίου για υποθέσεις του Δήμου.
  2. Κατάρτιση όρων διενέργειας δημοπρασίας για την μίσθωση χώρων στάθμευσης οχημάτων στις Δ.Κ. Νάξου, Αγ. Αρσενίου, Φιλωτίου και Απεράθου, στις Τ.Κ. Γλινάδου και Βίβλου και στον οικισμό Απόλλωνα της Τ.Κ. Κωμιακής.  
  3. Ορισμός ορκωτού ελεγκτή – λογιστή με τον αναπληρωτή του για τον έλεγχο της απογραφής έναρξης, έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.
  4. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικής περιγραφής και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Επισκευή τοιχίου αντιστήριξης εντός οικισμού Μύλων Τ.Κ. Μελάνων» Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
  5. Διάθεση πίστωσης για την καταβολή δαπάνης για την αύξηση του κεφαλαίου της μετατροπήσας Δ.Ε.Α.Δ.Ν. σε Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
  6. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2011.
  7. Διαθέσεις πιστώσεων. 

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.