ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 31-01-2014
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.:1246
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (6η/2014)
Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 4η Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.Έγκριση πρακτικών ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Επισκευές – συντήρηση ασφαλτοστρωμένου οδικού δικτύου».
2.Έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αναπλάσεις και συντήρηση, επισκευή Δημοτικών κτιρίων Δ.Κ. Δονούσας».
3.Παροχή πάγιας προκαταβολής για δαπάνη ελέγχου οχημάτων από Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Νάξου.
4.Έλεγχος επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του μειοδότη του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευή – επισκευή στάσεων επιβατών».
5.Έγκριση πρακτικού β΄φάσης πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια κλειστών κάδων μεταφοράς ιλύος του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».
6.Έγκριση πρακτικού α΄φάσης για τον διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό για την «Προμήθεια και εγκατάσταση Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ)».
7.Έγκριση παραστάσεων της με πάγια αντιμισθία δικηγόρου του Δήμου.
8.Ανάληψη δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης για το συγκοινωνιακό έργο για Δ.Ε. Νάξου έτους 2014.
9.Ανάληψη δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης για το συγκοινωνιακό έργο για Δ.Ε. Δρυμαλίας έτους 2014.
10.Κατ’ εξαίρεση ανάθεση της υπόθεσης VODAFONE κατά Δήμου σε ειδική νομικό.
11.Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2014.
               
 Ο Δήμαρχος 
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.