ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               Νάξος, 30/06/2014
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.:10158
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (28η/2014)
Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 4η Ιουλίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση όρων διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Διαμόρφωση αγροτικής οδοποιίας Δημοτικής Ενότητας Δρυμαλίας» και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
2.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση όρων διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Διαμόρφωση αγροτικής οδοποιίας Δημοτικής Ενότητας Νάξου» και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
3.Έγκριση πρακτικού διενέργειας επαναληπτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση χώρου για τη στέγαση των αναγκών του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Νάξου.
4.Έγκριση πρακτικού διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.
5.Έλεγχος των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του μειοδότη του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του υποέργου 6 «Κατασκευή έργων κατακόρυφης σήμανσης και ασφάλισης» του έργου Βελτίωση δρόμου από Αγ. Ματθαίο (Καλαμούρια) έως δρόμο Αγ. Αρσενίου – Αγ. Άννας.
6.Έγκριση υπαγωγής αιτούντος στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπ. Εσωτερικών».
7.Συμβιβαστική επίλυση διαφοράς με ιδιοκτήτη αυτοκινήτου, ο οποίος ζημιώθηκε από υπαιτιότητα του Δήμου. 
8.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση μελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας «Συλλογή και μεταφορά ογκωδών αντικειμένων».
9.Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής για επιβολή τελών ύδρευσης από μονάδες πόσιμου νερού.
10.Έγκριση δαπανών δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 που έχουν γίνει από παγία προκαταβολή.
11.Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2014.
12.Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2014 (εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο).
13.Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2014.
14.Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2014.
15.Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2014.
       
Ο Δήμαρχος 
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

Σχόλια are closed.