ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Νάξος, 1-3-2013
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ               Αρ. Πρωτ.:2642
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (6η/2013)

Προς
      Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 5η Μαρτίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μεσημβρινή στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση πρακτικών διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια οχημάτων Υπηρεσιών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
2.Έγκριση πρακτικών διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια μονάδας αφαλάτωσης τύπου αντίστροφης όσμωσης ελάχιστης παραγωγής 400μ3 ημερησίως για τη Δ.Κ. Σχοινούσσης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».
3.Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Εφαρμογή κυκλοφοριακής Μελέτης και Σήμανσης Χώρας Νάξου».
4.Έγκριση για παραστάσεις Νομικής Συμβούλου Δήμου.
5.Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2013.
6.Διαθέσεις πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2013.

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.