ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 05-03-2014
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  Αρ. Πρωτ.:2869
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ EKTAKTH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (12η/2014)
Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε στην έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 5η Μαρτίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2014.
2.Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την πληρωμή της δαπάνης Συνεχιζόμενο έργο επαύξηση ισχύος ηλεκτρικής παροχής στην υδατοδεξαμενή στη θέση Μερσίνι της Δ.Κ. Σχοινούσας.
3.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση μελέτης “Τοπογραφικό διάγραμμα σχολικών συγκροτημάτων 2ου, 4ου Δημοτικού και 1ου Νηπιαγωγείου Χώρας Νάξου”.
            
 Ο Δήμαρχος 
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.