ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 30/05/2014
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ          Αρ. Πρωτ.:7992
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (24η/2014)
Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 5η Ιουνίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Δαμαριώνα».
2.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση τμήματος παλαιού αγωγού αποχέτευσης στην Τ.Κ. Βίβλου».
3.Έγκριση πρακτικού διενέργειας δημοπρασίας για την εκποίηση ξύλινου διαδρόμου.
4.Έγκριση πρακτικού διενέργειας επαναληπτικής δημοπρασίας τμημάτων κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού των παραλιακών οικισμών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, για μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης τους προς τρίτους (μη δικαιούχοι απευθείας ανάθεσης) για την εκμίσθωση ομπρελών και καθισμάτων θαλάσσης.
5.Έγκριση πρακτικού β’ φάσης ανοιχτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού των υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου έτους 2014».
6.Έγκριση πρακτικού διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση βοσκοτόπων & καλλιεργήσιμης γης στη Δ.Κ. Σχοινούσας & Τ.Κ. Σαγκρίου.
7.Έγκριση πρακτικού διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών «Επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης – αποχέτευσης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 2014».
8.Έγκριση πρακτικού διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών «Εργασίες συντήρησης και λειτουργίας περιφερειακών ΒΙΟ.ΚΑ. Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».
9.Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.
10.Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμών ενταλμάτων προπληρωμής
11.Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2014.
O Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
Ευστάθιος Αγγελής

Σχόλια are closed.