ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (6η/2011)

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 6η Μαΐου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Καθορισμός ύψους τελών Νέου Δημοτικού Κοιμητηρίου Δημοτικής Κοινότητας Νάξου και ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς για το μηνιαίο αντίτιμο χρήσεως κυλικείου και ανθοπωλείου Κοιμητηρίου (εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο).
2. Κατάρτιση όρων διενέργειας δημοπρασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού για την άσκηση δραστηριότητας εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής.
3. Έγκριση όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών «Εργαστηριακές αναλύσεις για τον έλεγχο του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης».
4. Έγκριση όρων διακήρυξης για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων 2011».
5. Έγκριση όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών «Ταφή απορριμμάτων στο Χ.Α.Δ.Α. έτους 2011».
6. Έγκριση της υπ' αριθμ. 221/2011 Απόφασης Δημάρχου.
7. Έγκριση άσκησης έφεσης κατά της υπ'  αριθμ. 15/2010 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Τραγαίας.
8. Έγκριση συμμετοχής Νομικού Συμβούλου Δήμου στο Συνέδριο των Νομικών Συμβούλων των Δήμων της Χώρας της 27 έως και 28 Μαΐου 2011.
9. Διαθέσεις πιστώσεων από τον υπό κατάρτιση δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2011 για την καταβολή τελών Δ.Ε.Η. μηνών Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου 2010 και Ιανουαρίου 2011.
10. Εγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων από τον υπό κατάρτιση δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2011.

 Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.