ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (30η/2011)

 

Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 6η Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έκθεση ελέγχου Απολογισμού, Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης 2010 πρώην Δήμου Νάξου.

2. Έγκριση ασκηθείσης έφεσης κατά της υπ' αριθμ. 60/2011 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Νάξου.

3. Έγκριση ασκηθείσης ανακοπής και αναστολής εκτελέσεως κατά της υπ' αριθμ. 145/2011 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου.

4. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελετών:

Α. Αρχιτεκτονική μελέτη διαμόρφωσης και τεύχη δημοπράτησης παιδικών χαρών Χώρας Νάξου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Β. Η/Μ μελέτη και τεύχη δημοπράτησης παιδικών χαρών Χώρας Νάξου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

5. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικής περιγραφής και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων Τ.Κ. Μέσης».

6. Έγκριση αποδέσμευσης πίστωσης Κ.Α. 30-7333.031 του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011.

7. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2011.

8. Διάθεση πιστώσεων για την πληρωμή δαπανών.

9. Διάθεση πιστώσεων για την εξόφληση οφειλών Π.Ο.Ε.
Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.