ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (22η/2012)

Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 06η Ιουλίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την αποκατάσταση βλαβών αντλιοστασίων ύδρευσης, αποχέτευσης και γεωτρήσεων.

2. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια υποβρύχιας αντλίας λυμάτων για το αντλιοστάσιο του Πανανή στον οικισμό Απόλλωνα.

Η συζήτηση των παραπάνω θεμάτων κρίνεται κατεπείγουσα διότι παρουσιάστηκαν απρόβλεπτες βλάβες που χρήζουν άμεσης αποκατάστασης για την αποτροπή του κινδύνου για τη δημόσια υγεία και μόλυνση του περιβάλλοντος.

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.