ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 02-05-2013
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.:4197
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (15η/2013)
                                                                                                Προς
                                                                           Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 7η Μαΐου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.Έλεγχος των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του μειοδότη του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευή υδροληψιών και βελτίωση – εκσυγχρονισμός δικτύων ελέγχου – χειρισμού λιμνοδεξαμενής Εγγαρών & Φράγματος Φανερωμένης». 
2.Κατάρτιση όρων διενέργειας δημοπρασίας για την μίσθωση χώρων στάθμευσης οχημάτων στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
3.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Πλακόστρωση δημοτικού δρόμου από οικία Μάλαμα έως Κοινοτικό Γραφείο Τ.Κ. Μονής.».
4.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Σαγκρίου». 
5.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση – επέκταση υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης και αντικατάσταση χαλασμένων δικλείδων Δ.Κ. Νάξου». 
6.Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών «Εργαστηριακές αναλύσεις για τον έλεγχο νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
7.Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2013 σε βάρος των ΚΑ 10-6063, ΚΑ 35-6063, ΚΑ 25-6063, ΚΑ 30-6063, ΚΑ70-6063, ΚΑ 15-6063, ΚΑ 20-6063 για τις δαπάνες για την προμήθεια γάλακτος για της υπηρεσίες του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
8.Έγκριση πρακτικών 1ου σταδίου διενέργειας διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 2013».
9.Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2013. 
10.Διάθεση πιστώσεων για την εξόφληση οφειλών Π.Ο.Ε.  
Ο Δήμαρχος 
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.