ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Νάξος, 07-08-2013
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ         Αρ. Πρωτ.:10758
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (31η/2013)
Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε στην έκτακτη-κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 7η Αυγούστου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.Λήψη απόφασης επί της επαναληπτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση χώρων στάθμευσης οχημάτων στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
2.Έγκριση πρακτικού α΄φάσης διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών για το Κοινωνικό Παντοπωλείο.
3.Κατάρτιση όρων διενέργειας δημοπρασίας επαναπροσδιορισθέντων τμημάτων αιγιαλού για παραχώρηση απλής χρήσης τους προς τρίτους (μη δικαιούχοι απευθείας ανάθεσης) για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους.
4.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Επισκευές δημοτικών οδών από σκυρόδεμα» και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
5.Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση – επέκταση υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης και αντικατάσταση χαλασμένων δικλείδων Δ.Κ. Νάξου».
6.Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2013. 
7.Διάθεση πιστώσεων για την εξόφληση οφειλών Π.Ο.Ε.
 Ο Δήμαρχος 
 & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.