ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (3η/2011)

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 08η Μαρτίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Ορισμός ορκωτού ελεγκτή – λογιστή με τον αναπληρωτή του για τον έλεγχο της απογραφής έναρξης. 
  2. Άνοιγμα και αξιολόγηση προσφορών για τον τακτικό έλεγχο από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Νάξου χρήσεως 2010.
  3. Άνοιγμα και αξιολόγηση προσφορών τραπεζών για συνεργασία.
  4. Έγκριση υποβολής δήλωσης του Δήμου Νάξου χρήσης 2010, εξουσιοδότηση υποβολής και απόδοσης παρακρατούμενου χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου.
  5. Έγκριση και ψήφιση πίστωσης ενός δωδεκατημορίου του προϋπολογισμού έτους 2010 για την προμήθεια βιβλίων υπηρεσιών και λοιπών ειδών.

       Ο Δήμαρχος   & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
        Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.