ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ(5η/2011)


Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 8η Απριλίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Καθορισμός τιμών εκκίνησης δημοπρασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού για την άσκηση δραστηριότητας εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής (εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο).
  2. Επανέλεγχος στοιχείων μειοδότη για τη σύναψη σύμβασης εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο πάρκινγκ της Βρεχτούρας του Τ.Δ. Δαμαριώνα».
  3. Έγκριση των υπ' αριθμ. 120, 206, 214, 215/2011 Αποφάσεων Δημάρχου.
  4. Εντολή στη δικηγόρο του Δήμου για χειρισμό υποθέσεων.
  5. Λήψη Απόφασης επί της υπ' αριθμ. 3/2011 Απόφασης της Τοπικής Κοινότητας Μελάνων.
  6. Διάθεση πιστώσεων για την καταβολή αμοιβής απασχολουμένων με σύμβαση μίσθωσης έργου στο Κ.Ε.Π. για το μήνα Φεβρουάριο 2011.

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.