ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           Νάξος, 06/02/2015
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ   Αρ. Πρωτ.: 1986
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (3η/2015)
Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 9η Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης, λόγω του κλεισίματος του οικονομικού έτους:
1.Έγκριση της υπ’αρ. 22/2015 απόφασης του Δημάρχου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
2.Έγκριση παραστάσεων της με πάγια αντιμισθία δικηγόρου του Δήμου.
3.Λήψη απόφασης για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δήμου προς το ελληνικό δημόσιο.
4.Έγκριση σύνταξης προσυμφώνου δωρεάς ακινήτου.
5.Έγκριση πρακτικού α΄φάσης για τον Πρόχειρο Διαγωνισμό «Ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων, μοτοσικλετών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για το έτος 2015 (περίοδος ασφάλισης από 7/3/2015 έως 7/3/2016».
       
Ο Δήμαρχος 
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης 

Σχόλια are closed.