ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 02/05/2014
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ          Αρ. Πρωτ.:5893
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (21η/2014)
Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 9η Μαΐου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.Έλεγχος επικαιοροποιημένων δικαιολογητικών του μειοδότη του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης της Τ.Κ. Δανακού και των δικτύων αποχέτευσης στην Τ.Κ. Δαμαριώνα και στην Τ.Κ. Κορώνου».
2.Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του υποέργου 6 «Κατασκευή έργων κατακόρυφης σήμανσης και ασφάλισης» του έργου Βελτίωση δρόμου από Αγ. Ματθαίο (Καλαμούρια) έως δρόμο Αγ. Αρσενίου – Αγ. Άννας.
3.Έγκριση παραστάσεων της με πάγια αντιμισθία δικηγόρο του Δήμου. 
4.Έγκριση πρακτικού διενέργειες πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια «Χημικών ύδρευσης – αποχέτευσης έτους 2014».
5.Έγκριση πρακτικού διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια ελαστικών οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2014».
6.Έγκριση δαπανών δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 που έχουν γίνει από πάγια προκαταβολή.
7.Έγκριση 3ου τριμήνου του έτους 2013, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
8.Έγκριση 4ου τριμήνου του έτους 2013, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
9.Έγκριση 1ου τριμήνου του έτους 2014, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
10.Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2014.
11.Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2014.
               
Ο Δήμαρχος 
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Comments are closed.