ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (35η/2012)

Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 09η Οκτωβρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Πρόταση δωρεάς Μαρίας Μαργαρίτη.
 2. Έγκριση ασκηθείσης αναίρεσης κατά Καρποντίνη – υπόθεση Δίρραχα Κυνιδάρου.
 3. Έγκριση ασκηθείσης προσφυγής, έγκριση άσκησης αναστολής εκτελέσεως κατά της υπ' αριθμ. 35188/7480/31-08-2012 Απόφασης της Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου κλπ και έγκριση λοιπών σχετικών διαδικαστικών ενεργειών.
 4. Έγκριση κατάθεσης της από 04-10-2012 αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Νάξου κατά Δημητρίου Λιαγκρή (για αίθουσα Καμπανέλλη) και συζήτηση αυτής.
 5. Ορισμός δικαστικών επιμελητών για την επίδοση δικογράφων κατ' εντολή της Νομικής Υπηρεσίας.
 6. Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Δίκτυα αποχέτευσης παραλιακών οικισμών και εξωτερικά δίκτυα αποχέτευσης Δ.Δ. Δήμου Νάξου».
 7. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης από οικία Κων/νου Μαϊτού μέχρι οικία Γεωργίου Τριαντάφυλλου στον οικισμό Μέση Ποταμιά Τ.Κ. Ποταμιάς».
 8. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση δρόμου στροφής ‘Μιχελόπουλου'» Τ.Κ. Γαλήνης.
 9. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή αγωγού ομβρίων Τ.Κ. Γαλήνης».
 10. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Πλακοστρώσεις εντός οικισμού Τ.Κ. Εγγαρών».
 11. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή ιρλανδικής τάφρου στη θέση Μπαούζι Τ.Κ. Δαμαριώνα».
 12. Αντικατάσταση αναπληρωτή εκπροσώπου του Τ.Ε.Ε. στην Επιτροπή Διαγωνισμού του Υποέργου 1 «Μελέτες αποκατάστασης των ΧΑΔΑ (Τεχνικές Μελέτες Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης (ΤΜΠΑ) των 7 ΧΑΔΑ και Οριστικές Μελέτες αποκατάστασης των 11 ΧΑΔΑ)» της Πράξης με τίτλο «Αποκατάσταση έντεκα (11) Χ.Α.Δ.Α. και Προμήθεια Εξοπλισμού Μεταφοράς, Προσωρινής Αποθήκευσης και Επεξεργασίας Απορριμμάτων στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».
 13. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια «Προμήθεια υλικών συντήρησης των δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης» έτους 2012.
 14. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής δικτύων ηλεκτροφωτισμού» έτους 2012.
 15. Αποδοχή δωρεάς ποσού 10.000,00 € από τον κ. Κόκκινο Βασίλειο του Ιωάννη για την συμμετοχή στη δαπάνη του έργου «Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού με νέο Υ/Σ για φωτιστικά σώματα κτλ περιοχή ΨΑΡΡΑ – ΜΕΡΣΙΝΟ Τ.Κ. Δαμαριώνα».
 16. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2012.
 17. Διαθέσεις πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2012.

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Comments are closed.