ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (40η/2012)

Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 09η Νοεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Απευθείας ανάθεσης αποκατάστασης βλάβης γεώτρησης ύδρευσης στην περιοχή Άη – Λια Δαμαριώνα λόγω εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης.   

Η συζήτηση του θέματος κρίνεται κατεπείγουσα για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του αντλιοστασίου στη γεώτρηση Άη Λιά διότι έχει διακοπεί η παροχή νερού ύδρευσης στους οικισμούς Φιλωτίου, Δαμαριώνα και στον οικισμό Αγιασού.

2. Εξέταση ένστασης της ΕΠΤΑ Α.Ε. κατά της διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού του Υποέργου 6 «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου» της Πράξης με τίτλο «Αποκατάσταση έντεκα (11) Χ.Α.Δ.Α. και Προμήθεια Εξοπλισμού Μεταφοράς, Προσωρινής Αποθήκευσης και Επεξεργασίας Απορριμμάτων στο Δήμο Νάξου  και Μικρών Κυκλάδων».

Η συζήτηση του θέματος κρίνεται κατεπείγουσα διότι η εν θέματι Πράξη είναι ενταγμένη στο ΕΠΠΕΡΑΑ και η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού έχει καθοριστεί η  15η Νοεμβρίου 2012.

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.