ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Νάξος, 04-11-2011

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                Αρ. Πρωτ.:13807

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (27η/2011)

Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 10η Νοεμβρίου 2011, ημέρα  Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση πρακτικών διενέργειας διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύων ύδρευσης & αποχέτευσης έτους 2011».
 2. Έγκριση πρακτικών διενέργειας διαγωνισμού για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού συντήρησης και επισκευής δικτύου ηλεκτροφωτισμού έτους 2011».
 3. Έγκριση πρακτικών διενέργειας διεθνή δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχων για την «Μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για τα σχολικό έτους 2011-2012»
 4. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικής περιγραφής και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Πλακόστρωση τμήματος δρόμου Αγγελή (Τούρλος) Τ.Κ. Σαγκρίου».
 5. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικής περιγραφής και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Ηλεκτροφωτισμός υφιστάμενου τοιχίου στον οικισμό Αγ. Θαλλελαίου Τ.Κ. Μελάνων».
 6. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικής περιγραφής και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης έργου «Αποκαταστάσεις ξηρολιθοδομών δρόμου προς Ποταμό και δρόμου προς Περάδες Τ.Κ. Κεραμωτής».
 7. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικής περιγραφής και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων Τ.Κ. Σκαδού».
 8. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικής περιγραφής και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων Τ.Κ. Γλινάδου».
 9. Κατάρτιση όρων διενέργειας δημοπρασίας για την παραχώρηση χρήσης (εκμίσθωση) ξενώνα Τ.Κ. Κορωνίδας.  
 10. Κατάρτιση όρων διενέργειας δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου στην Δ.Κ. Χώρας το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος αθλοπαιδιών.
 11. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2011.
 12. Διαθέσεις πιστώσεων.

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.