ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 06/03/2014
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.:2939
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (13η/2014)
Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 10η Μαρτίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.Κατ’ εξαίρεση ανάθεση της αίτησης αναίρεσης των Ι. Μανδηλαρά, Ξενάκη Ιωάννη κλπ κατά Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων περί αναιρέσεως της υπ’αρ. 75/2013 Απόφασης Εφετείου Αιγαίου σε ειδικό νομικό.
2.Έγκριση αποτελέσματος πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “Τσιμεντοστρώσεις πλακοστρώσεις δρόμων εντός οικισμού Σχοινούσας Δ.Κ. Σχοινούσας”.
3.Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2014 για καταβολή τελών χρήσης μηχανημάτων έργων έτους 2014.
4.Διάθεση πιστώσεων για την εξόφληση οφειλών Π.Ο.Ε.
5.Διάθεση δαπανών από το δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2014.
6.Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2014.
               
 Ο Δήμαρχος 
 & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
  Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.