ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Νάξος, 06/04/2017
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ         Αρ. πρωτ.: 6371
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 
Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 10 Απριλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.Έγκριση πρακτικού Β’ φάσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης & λειτουργίας ΒΙΟ.ΚΑ Δ.Ε. Νάξου.
2.Έγκριση πρακτικού Β’ φάσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την εργασία: Επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης – αποχέτευσης Δ.Ε. Νάξου. 
3.Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτη τροποποίησης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) ΧΥΤΑ Νάξου». 
4.Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου στο Δημοτικό Σχολείο Φιλωτίου.
5.Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων Δήμου.
6.Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των ΔΕ Νάξου και Δρυμαλίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και των Νομικών του Προσώπων.
7.Έγκριση πρακτικού Β’ φάσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής δικτύων ηλεκτροφωτισμού και πληροφορικής Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
8.Έγκριση πρακτικού Β’ φάσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων για τη συντήρηση των δημοτικών κτιρίων ΔΕ Νάξου και Δρυμαλίας Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
9.Έγκριση πρακτικού Β’ φάσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών σήμανσης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
10.Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση χημικών τουαλετών για τις ανάγκες των παραλιών μόνιμων θέσεων του Δήμου και δημοτικών εκδηλώσεων έτους 2017.
11.Έγκριση πρακτικού προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
12.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου έτους 2017.
13.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών τροφίμων για το κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
14.Εισήγηση Επιτροπής για ματαίωση του διαγωνισμού: Καταπολέμηση κουνουπιών Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2017.
15.Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2017.
16.Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2017.
17.Διάθεση πιστώσεων για την εξόφληση οφειλών ΠΟΕ.
18.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υπηρεσία: Υποστηρικτικές εργασίες για τη σύνταξη του ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων ετών 2013 και 2014 σύμφωνα με την διπλογραφική μέθοδο.
19.Σύσταση παγίας προκαταβολής έτους 2017.
20.Διάθεση πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2017.
21.Απόφαση άσκησης αγωγής για την προάσπιση ιδιοκτησίας της Τ.Κ. Ποταμιάς Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
Ο Δήμαρχος 
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης 

Σχόλια are closed.