ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (2η/2012)

Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 10η Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση πρακτικών διενέργειας δημοπρασίας για τη μίσθωση χώρων στάθμευσης οχημάτων στις Δ.Κ. Χώρας, Αγίου Αρσενίου, Φιλοτίου και Απειράνθου και στις Τ.Κ. Βίβλου και Γλινάδου.
2. Έγκριση πρακτικών διενέργειας δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου στην Δ.Κ. Χώρας το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος αθλοπαιδιών.
3. Έγκριση παράστασης της με πάγια αντιμισθία δικηγόρου του Δήμου ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Νάξου.

4. Έγκριση, διάθεση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της υποχρεωτικής δαπάνης για την προμήθεια λιπαντικών για τη συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

5. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων υποχρεωτικών δαπανών.

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.