ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (33η/2012)

Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 10η Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Εισήγηση Νομικής Υπηρεσίας περί έγκρισης παραστάσεων την 17-09-2012 ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Νάξου και την 18-09-2012 ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Σύρου.
 2. Εισήγηση Νομικής Υπηρεσίας περί έγκρισης παράστασης στον Άρειο Πάγο για την υπόθεση αναίρεσης Κουνάδη κατά Δήμου Νάξου.
 3. Εισήγηση Νομικής Υπηρεσίας περί έγκρισης παράστασης στο Εφετείο Αιγαίου και ορισμός Δικηγόρου για παράσταση την 21-09-2012 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου.
 4. Εισήγηση Νομικής Υπηρεσίας περί έγκρισης παραστάσεων ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Σύρου την 24-09-2012 και ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς την 25-09-2012.
 5. Εισήγηση Νομικής Υπηρεσίας επί πρότασης συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς Ιωάννη Β. Γκόλφου.
 6. Εισήγηση Νομικής Υπηρεσίας για την αποδοχή δωρεάς στον Καλόξυλο.
 7. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση όρων διακήρυξης διαγωνισμού του Υποέργου 1 «Μελέτες αποκατάστασης των ΧΑΔΑ (Τεχνικές Μελέτες Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης (ΤΜΠΑ) των 7 ΧΑΔΑ και Οριστικές Μελέτες αποκατάστασης των 11 ΧΑΔΑ)» της Πράξης με τίτλο «Αποκατάσταση έντεκα (11) Χ.Α.Δ.Α. και Προμήθεια Εξοπλισμού Μεταφοράς, Προσωρινής Αποθήκευσης και Επεξεργασίας Απορριμμάτων στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».
 8. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του Υποέργου 1 «Μελέτες αποκατάστασης των ΧΑΔΑ (Τεχνικές Μελέτες Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης (ΤΜΠΑ) των 7 ΧΑΔΑ και Οριστικές Μελέτες αποκατάστασης των 11 ΧΑΔΑ)» της Πράξης  με τίτλο «Αποκατάσταση έντεκα (11) Χ.Α.Δ.Α. και Προμήθεια Εξοπλισμού Μεταφοράς, Προσωρινής Αποθήκευσης και Επεξεργασίας Απορριμμάτων στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».
 9. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού του Υποέργου 6 «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου» της Πράξης με τίτλο «Αποκατάσταση έντεκα (11) Χ.Α.Δ.Α. και Προμήθεια Εξοπλισμού Μεταφοράς, Προσωρινής Αποθήκευσης και Επεξεργασίας Απορριμμάτων στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων» και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού.  
 10. Έλεγχος των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του μειοδότη του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Βελτίωση δρόμου από Αγ. Ματθαίο (Καλαμούρια) έως δρόμο Αγ. Αρσενίου – Αγ. Άννας Νάξου».  
 11. Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αντικατάσταση τμήματος δικτύου ύδρευσης αποχέτευσης στον οικισμό Γλινάδου Νάξου».
 12. Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών «Ταφή απορριμμάτων ΧΑΔΑ 2012».
 13. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Επέκταση δικτύου ύδρευσης οικισμού Μεσσαριάς» Δ.Κ. Δονούσας.
 14. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή τοιχίου και τσιμεντόστρωση από περιφερειακό δρόμο περιοχής Πέρα Πάντα έως ιδιοκτησία Νικ. Πράσινου» Δ.Κ. Δονούσας.
 15. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «Τοπογραφική αποτύπωση περιοχής εγκατάστασης μονάδων αφαλάτωσης Δ.Κ. Σχοινούσας».
 16. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2012.
 17. Διαθέσεις πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2012.

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.