ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (24η/2011)

Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 11η Οκτωβρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή W.C. στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Νάξου».
  2. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικής περιγραφής και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων Τ.Κ. Γαλανάδου» Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
  3. Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011.
  4. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2011.
  5. Διάθεση πιστώσεων για την πληρωμή δαπανών.
  6. Διάθεση πιστώσεων για την εξόφληση οφειλών Π.Ο.Ε.

 Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.