ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 11-07-2014
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.:11078
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (29η/2014)
Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε στην έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 11η Ιουλίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.Ανάληψη δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και των Νομικών του Προσώπων»
2.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και των Νομικών του Προσώπων»
3.Ανάληψη δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης για την «Προμήθεια Χημικών Ύδρευσης – Αποχέτευσης» Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
4.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την «Προμήθεια Χημικών Ύδρευσης – Αποχέτευσης» Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
5.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκπόνησης της Η/Μ μελέτης του έργου «Ανακατασκευή τμήματος σχολικού συγκροτήματος 2ου Δημοτικού Σχολείου Χώρας Νάξου.
6.Έλεγχος των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του μειοδότη του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Στατική αποκατάσταση του ισογείου κτιρίου και κατασκευή του βιομηχανικού δαπέδου 1ου Δημοτικού Σχολείου Χώρας».
7.Διάθεση πίστωσης για την εξόφληση οφειλών Π.Ο.Ε.
8.Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2014.
Ο Δήμαρχος 
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.