ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (4η/2013)

Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 11η Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση της υπ' αριθμ. 44/2013 Απόφασης Δημάρχου.

2. Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για τον καθορισμό νέας ημερομηνίας διενέργειας δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων Δ.Κ. Νάξου».

3. Εκδίκαση ένστασης κατά του Πρακτικού ΙΙ του δημόσιου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση μελετών «Μελέτες αποκατάστασης των Χ.Α.Δ.Α. (Τεχνικές Μελέτες Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης (Τ.Μ.Π.Α.) των 7 Χ.Α.Δ.Α. και Οριστικές Μελέτες αποκατάστασης των 11 Χ.Α.Δ.Α.)».

4. Λήψη απόφασης επί της εισήγησης της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια μελανιών για εκτυπωτές και φωτοτυπικά μηχανήματα σχετικά με την υπ' αριθμ. πρωτ. 42/03-01-2013 προδικαστική προσφυγή της RETHINK A.E.B.E. 

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Comments are closed.