ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 12/12/2014
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: 24370
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (54η/2014)
Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε στην έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 12η Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης, λόγω της έγκρισης της επιχορήγησης από το τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο και την ανάγκη για άμεση πληρωμή των εργαζομένων:
1.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης από το δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2014, επιχορήγηση Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου.
       
Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
Ιωάννης Αξαόπουλος  

Σχόλια are closed.