ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Νάξος, 08-07-2011

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                              Αρ. Πρωτ.:8430

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (15η/2011)

 

Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 13η Ιουλίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικής περιγραφής και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων Τ.Κ. Ποταμιάς Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
  2. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικής περιγραφής και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων Δ.Κ. Κουφονησίων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
  3. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικής περιγραφής και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων Τ.Κ. Γαλήνης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
  4. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την καταβολή ταχυδρομικών τελών και μισθωμάτων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για το έτος 2011.
  5. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2011.
  6. Διάθεση πιστώσεων για την εξόφληση οφειλών Π.Ο.Ε.

 Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.