ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Νάξος, 09-12-2011

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                Αρ. Πρωτ.:15682

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (31η/2011)

Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 13η Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης επί των ενστάσεων κατά του Πρακτικού Ι του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών «Τεχνικός σύμβουλος του έργου: Δίκτυα αποχέτευσης παραλιακών οικισμών και εξωτερικά δίκτυα αποχέτευσης Δ.Δ. Δήμου Νάξου».

2. Έγκριση πρακτικού διενέργειας δημοπρασίας για την παραχώρηση χρήσης (εκμίσθωση) του ξενώνα της Τοπικής Κοινότητας Κορωνίδας.

3. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελετών:

Α. Αρχιτεκτονική μελέτη διαμόρφωσης και τεύχη δημοπράτησης παιδικών χαρών Χώρας Νάξου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Β. Η/Μ μελέτη και τεύχη δημοπράτησης παιδικών χαρών Χώρας Νάξου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

4. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων Δ.Κ. Απεράθου».

5. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2011.

6. Διάθεση πιστώσεων για την πληρωμή δαπανών.

7. Διάθεση πιστώσεων για την εξόφληση οφειλών Π.Ο.Ε.

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.