ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        Νάξος, 10/03/2017
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ         Αρ. πρωτ.: 4440
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 
Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 14 Μαρτίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.Διάθεση πιστώσεων δαπανών ΠΟΕ σύμφωνα με τα άρθρα 158 παρ.1 περ.δ και 160 του Ν. 3463/06. 
2.Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων σύμφωνα με το άρθρο 160 παρ.1 περ.β του Ν. 3463/06.
3.Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων δαπανών μισθοδοσίας και μετακινήσεις σύμφωνα με τα άρθρα 158 παρ.1 περ.β και 160 του Ν. 3463/06.
4.Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων σύμφωνα με το άρθρο 158 παρ.1 περ.στ του Ν. 3463/06.
5.Διάθεση πιστώσεων δαπανών για συνεχιζόμενες συμβάσεις σύμφωνα με τα άρθρα 158 παρ.1 περ.ιστ και 160 του Ν. 3463/06.
6.Ενημέρωση δικασίμου μηνός Μαρτίου 2017 για έγκριση παράστασης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Νάξου. 
Ο Δήμαρχος 
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης 
                         

Σχόλια are closed.